14 april 2018

Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

Executive Business Private Office

 1. Partijen

1.1. In deze algemene verkoopvoorwaarden moet onder “Executive Business Private Office” verstaan worden Executive Business te Zuwe 19A, 1241 NC te Kortenhoef (K.v.K. Hoofddorp nr.: 342.91.508 ). De “Klant” verwijst naar de vennootschap of de fysieke persoon of de organisatie die een bestelling bij Executive Business geplaatst heeft. De algemene voorwaarden worden, voor zover deze niet reeds aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, op verzoek kosteloos digitaal en/of per post toegezonden. Executive Business is een handelsnaam van Paradigmata Media

Artikel 1: Definities

1.1 Aanvraag: een opdracht, of een daarmee samenhangend verzoek, die Opdrachtgever bij Executive Business ter behandeling voorlegt;

1.2 AV: deze Algemene Voorwaarden van Executive Business met betrekking tot de dienstverlening behorend bij en/of voortvloeiend uit het Lidmaatschap en de Executive Business Service;

 1. 3 Lidmaatschap: het deelnemer schap van de Opdrachtgever waarmee deze toegang krijgt tot (bepaalde, van zijn lidmaatschap afhankelijke delen van de) website www.Executive Business.nl;
 2. 4 Lidmaatschapsbijdrage: de vergoeding die de Opdrachtgever aan Executive Business verschuldigd is voor het Lidmaatschap;

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 Burgerlijk Wetboek tussen de Opdrachtgever en Executive Business met betrekking tot het Lidmaatschap en/of de Executive Business Service;

1.6 Pakket; alle offertes, prijzen, voorwaarden, productinformatie etc. die door Executive Business aan de Opdrachtgever in verband met zijn Lidmaatschap en de Executive Business Service verstrekt;

1.7 Executive Business is de gebruiker van deze AV met betrekking tot haar dienstverlening behorend bij en/of voortvloeiend uit het Lidmaatschap en de Executive Business Service. Executive Business is eveneens verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) met betrekking tot alle persoonsgegevens die door de Opdrachtgever bij registratie van het Lidmaatschap worden verstrekt;

1.8 Executive Business Pas; de ledenpas die Executive Business aan een Opdrachtgever uitgeeft, welke pas dient als bewijs van het Lidmaatschap;

 1. 9 Executive Business Service; de dienstverlening van Executive Business aan de Opdrachtgever behorend bij en/of voortvloeiend uit een Aanvraag.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze AV zijn van toepassing op iedere Aanvraag, het Lidmaatschap, het Pakket, de Executive Business Service en de Overeenkomst.

2.2 Door het aangaan van een Lidmaatschap met Executive Business wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met deze AV.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van enige andere derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn ofwel worden vernietigd, dan blijven de overige in deze AV opgenomen bepalingen onverminderd van toepassing. Bij nietigheid of vernietiging van enige bepaling zullen Executive Business en de Opdrachtgever steeds in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling in alle redelijkheid overeen te komen. Bij de vaststelling van de nieuwe bepaling worden doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht genomen.

Artikel 3: Algemene verplichtingen van Executive Business

3.1 Executive Business zal bij haar dienstverlening met betrekking tot het Lidmaatschap en de Executive Business Service de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zich steeds inspannen de verzochte dienst zo goed mogelijk te leveren. Indien een Aanvraag redelijkerwijs, naar mening van Executive Business, niet uitvoerbaar is, wordt in overleg met de Opdrachtgever gezocht naar een passend alternatief. Executive Business kan er nooit voor instaan dat de Aanvraag en/of de Executive Business Service tijdig, volledig en op juiste wijze kan worden uitgevoerd.

Artikel 4: Algemene verplichtingen van de Opdrachtgever

4.1 De Opdrachtgever is verplicht zijn financiële verplichtingen jegens Executive Business volledig en tijdig na te komen. Verschuldigde bedragen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s op basis van de geldende wisselkoers.

4.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor behoud en zorgvuldig persoonlijk gebruik van de Executive Business Pas. Het lidmaatschap is uitdrukkelijk niet overdraagbaar.

4.3. De Opdrachtgever dient alle wijzigingen in zijn NAW-gegevens of andere relevante (contact)gegevens direct door te geven aan Executive Business.

4.4 De Opdrachtgever dient zich op verzoek van Executive Business te identificeren als de persoonlijke houder van de Executive Business Pas.

Artikel 5: het Pakket

5.1 Het Pakket en alle overige aanbiedingen van Executive Business zijn vrijblijvend en mogen, voordat zij (definitief) door de Opdrachtgever zijn aanvaard herroepen worden.

5.2 Executive Business is niet aan een Pakket of alle overige aanbiedingen gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan of mocht veronderstellen dat het Pakket of alle overige aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.3. Het staat Executive Business vrij om iedere Aanvraag te weigeren, zonder daartoe een opgave van een reden aan de Opdrachtgever te verstrekken.

5.4. De kosten van het Lidmaatschap zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld wordt).

5.5 De kosten zoals genoemd in het Pakket of enige overige aanbieding zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld wordt).

5.6 Indien de aanvaarding door de Opdrachtgever afwijkt van het in het Pakket of het in alle overige aanbiedingen opgenomen aanbod is Executive Business niet daaraan gebonden. Bij afwijking of weigering door de Opdrachtgever komt geen Overeenkomst tot stand.

Artikel 6: Aanvang, duur en beëindiging Lidmaatschap

6.1 Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar. Het Lidmaatschap zal, na verstrijken van de aanvankelijke Lidmaatschapstermijn, stilzwijgend en automatisch worden verlengd voor een periode van 1 jaar.

6.2 Executive Business is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van het lidmaatschap te weigeren.

6.3 De Opdrachtgever kan zijn Lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen tegen het einde van het lopende lidmaatschapsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.4 Nadat het lidmaatschapsjaar met de duur van 1 jaar is verlengd is Executive Business gerechtigd te allen tijde het Lidmaatschap te beëindigen door een schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.5 In aanvulling op art. 6.3 is Executive Business gerechtigd tot onmiddellijke opzegging van het Lidmaatschap en/of de Executive Business Service, zonder daartoe een opzegtermijn in acht te nemen, in het geval:

– de Opdrachtgever in strijd handelt met deze AV;

– de Opdrachtgever in strijd handelt met de Overeenkomst;

– de Opdrachtgever na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze AV en Overeenkomst te voldoen;

– de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, een surséance van betaling wordt verleend of de regeling schuldsanering van natuurlijke personen van toepassing is verklaard;

– de Opdrachtgever is komen te overlijden;

– de Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;

6.6 De betaalverplichtingen van de Opdrachtgever voor het Lidmaatschap en/of de Executive Business Service komt door (tussentijdse) opzegging van het Lidmaatschap uitdrukkelijk niet te vervallen. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst gedurende een lopend Lidmaatschapsjaar vindt geen gedeeltelijke restitutie plaats.

6.7 Bij beëindiging van het Lidmaatschap is de Opdrachtgever niet langer gerechtigd de Executive Business Pas te gebruiken.

6.8 De door Executive Business geschatte tijdsperiode van de uitvoering van de Executive Business Service kan nooit worden aangemerkt als een fatale termijn waardoor Executive Business van rechtswege in verzuim komt te verken.

6.9 Executive Business heeft het recht om de Executive Business Service te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Voor zover de Overeenkomst als een bemiddelingsovereenkomst in de zin van art. 7:424 Burgerlijk Wetboek wordt gezien, veronderstelt Executive Business door het verstrekken van een Aanvraag van de Opdrachtgever en/of aangaan van het Lidmaatschap dat zij gemachtigd is om in naam van Opdrachtgever nadere overeenkomsten met derden af te sluiten.

6.10 De Opdrachtgever is verplicht de bestelde zaken en/of diensten af te nemen op het tijdstip dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname van de zaken geheel of gedeeltelijk weigert, is Executive Business gerechtigd deze zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.11 De Opdrachtgever is gehouden tijdig aan Executive Business ter beschikking te stellen alle gegevens, waarvan Executive Business aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor uitvoering van het Lidmaatschap of de Executive Business Service, of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering daarvan. Executive Business heeft het recht om de Overeenkomst op te schorten zolang de Opdrachtgever in gebreke blijft met het ter beschikking stellen van deze gegevens.

Artikel 7: Lidmaatschapsbijdrage

7.1 De Opdrachtgever is voor het Lidmaatschap een Lidmaatschapsbijdrage verschuldigd, ter hoogte van resp.  Gratis EUR 0,00 voor het Palladium Lidmaatschap.

7.2 Voor de Executive Business Service is Executive Business gerechtigd de kosten van haar daaruit voortvloeiende dienstverlening en/of van de door haar ingeschakelde derde volledig in rekening te brengen, voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen bij het Lidmaatschap en de Lidmaatschapsbijdrage.
7.3 Betaling van de Lidmaatschapsbijdrage dient door de Opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

7.4. Betaling van alle overige door Executive Business gefactureerde zaken en/of diensten dient door de Opdrachtgever te geschieden binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij uitdrukkelijk op de factuur een andere betalingstermijn wordt aangehouden.

7.5. Indien een Aanvraag door de Opdrachtgever pas wordt gewijzigd op het moment dat Executive Business de behandeling van die Aanvraag reeds heeft uitgevoerd en/of de Aanvraag eerst op dat moment geheel of gedeeltelijk annuleert, is de Opdrachtgever gehouden de eventueel reeds ontstane kosten geheel aan Executive Business te voldoen.

7.6 Executive Business stelt jaarlijks de hoogte van de Lidmaatschapsbijdrage vast.

Artikel 8: Wettelijke rente & incassokosten

8.1 Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag heeft Executive Business de bevoegdheid de volledige wettelijke (handels)rente ingevolge in rekening te brengen over het factuurbedrag, te rekenen vanaf de desbetreffende vervaldag tot aan de dag van volledige betaling.

8.2 Indien de Opdrachtgever die in verzuim verkeert een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht, zulks met inachtneming van artikel 6:96 leden 2 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek. De hoogte van de verschuldigde incassokosten beloopt 10% van de openstaande vordering met een minimum van € 100,00.

Artikel 9: Retour & teruggave beleid

9.1 Het Lidmaatschap en de Executive Business Service zijn (specifiek) op de Opdrachtgever afgestemd. De Opdrachtgever ontvangt door Executive Business en/of de door haar ingeschakelde derden op maat gemaakte dienstverlening en/of waren.

9.2. Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep- en bedrijf, komt hem de rechten uit afdeling 2b van Titel 5 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek toe. Deze rechten zij niet onverkort van toepassing op de Aanvraag, het Lidmaatschap, de Executive Business Service en/of de Overeenkomst, nu de dienstverlening van Executive Business kwalificeert als de uitzonderingen uit art. 6:230p sub d jo. e Burgerlijk Wetboek en het op maat verschaffen van waren door Executive Business als de uitzondering uit art. 6:230p sub f 1 Burgerlijk Wetboek.

9.3 Voor zover de uitzonderingen zoals genoemd in art. 9.2 AV niet van toepassing zijn, komt de Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep- en bedrijf het recht de Overeenkomst op grond van art. 6:230o BW zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 dagen na de datum van de levering van de (eerste) dienst of de levering van de waar te herroepen (en daarmee te ontbinden).

9.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Opdrachtgever Executive Business een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) verstrekken met daarin de mededeling dat de Overeenkomst herroepen wordt. Om de herroepingstermijn na te leven kan de Opdrachtgever volstaan door de verklaring te verzenden vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

9.5. Als de Opdrachtgever de Overeenkomst herroept, ontvangt hij de door hem verrichte betalingen met betrekking tot de Aanvraag of de specifieke Executive Business Service, inclusief leveringskosten, onverwijld en niet later dan 14 dagen nadat Executive Business op de hoogte is gesteld van de herroepingsverklaring retour. Executive Business zal de Opdrachtgever terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk anderszins aangeeft. In ieder geval zal Executive Business voor een terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

9.6. In het geval van (ontijdige) annulering door de Opdrachtgever van de Aanvraag, is Executive Business gerechtigd Opdrachtgever het volledige verschuldigde bedrag van de uit de Aanvraag voortvloeiende Executive Business Service in rekening te brengen.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Executive Business is niet gehouden tot enige nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien Executive Business daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Tot deze omstandigheden behoort in ieder geval: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de verplichtingen door Executive Business naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

10.2 Indien de periode van overmacht zoals bedoeld in art. 10.1 AV langer duurt dan twee maanden, dan is zowel Executive Business als Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij de door de ontbinding veroorzaakte schade van de andere partij te vergoeden.

10.3. Voor zover Executive Business ten tijde van het intreden van de overmacht als bedoeld in art. 10.1 AV haar verplichtingen uit de Overeenkomst reeds (gedeeltelijk) was nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Executive Business gerechtigd om dat reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren in overeenstemming met het bepaalde in deze AV.

Artikel 11: Aansprakelijkheid & vrijwaring

11.1 Executive Business is niet aansprakelijk voor enige (van welke aard dan ook, maar in ieder geval enige directe dan wel indirecte zaaks-, gevolg-, vervangende-, immateriële-, winstderving-, omzetderving-) schade van de Opdrachtgever die voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door dienstverlening behorend bij het Lidmaatschap en de Executive Business Service, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Executive Business.

11.2 Executive Business zal, in aanvulling op het volgende lid, (in ieder geval) niet aansprakelijk zijn voor schade die:

 1. a) veroorzaakt is door de door Executive Business geleverde diensten en/ of waren;
 2. b) veroorzaakt is door de door Executive Business onvolledige, ontijdige of onjuiste geleverde diensten en/ of waren;
 3. c) veroorzaakt is door de door Executive Business ingeschakelde derden;
 4. d) veroorzaakt is door de door Opdrachtgever ingeschakelde derden;
 5. e) veroorzaakt is door Executive Business, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem aantoonbaar bekend behoorde te zijn.

11.3 In het geval Executive Business gehouden is de schade van de Opdrachtgever te vergoeden uit hoofde van een onrechtmatige daad, verbintenis of de wet zal het bedrag van de te vergoeden schade beperkt zijn tot maximaal EUR 5000.

11.4 De Opdrachtgever vrijwaart Executive Business volledig voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van een Aanvraag, het Lidmaatschap of de Executive Business Service schade lijden. Eveneens vrijwaart de Opdrachtgever Executive Business voor aanspraken van derden gebaseerd op een (vermeende) inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

11.5. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de deugdelijke nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Executive Business dientengevolge lijdt.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteurs-, merk-, handelsnaam, model-, domeinnaam-, databank- en octrooirechten, met betrekking tot het Pakket, het Lidmaatschap en  de Executive Business Service en de website www.Executive Business.nl en de inhoud daarvan behoren toe aan of zijn in licentie gegeven aan Executive Business of worden op andere wijze gebruikt in overeenstemming met toepasselijke wetgeving of met toestemming van de houder van het betrokken recht van intellectuele eigendom.

12.2 Voor zover intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van het Lidmaatschap en/of de Executive Business Service toekomen aan de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever deze rechten onverwijld over aan Executive Business, welke de overdracht accepteert. Indien een recht van intellectuele eigendom een akte of registratie vereist voor de overdracht daarvan, zal de Opdrachtgever alle redelijke inspanningen en samenwerking leveren om de overdracht te bewerkstelligen.

12.3     De Opdrachtgever zal zich onthouden van het registreren van de naam ‘Executive Business’, en alle daarop soortgelijke namen, woordcombinaties, tekens en/of logo’s, als merkrecht binnen de Benelux en de Europese Gemeenschap. De Opdrachtgever zal zich onthouden van het gebruik van de handelsnaam ‘Executive Business.’, en alle daarop soortgelijke namen, woordcombinaties, tekens en/of logo’s binnen het Nederlandse grondgebied.

12.4 De Opdrachtgever mag geen merk, tekst, figuren, grafische weergaven, logo’s, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, en de selectie en ordening daarvan, of enige onderliggende broncode en software, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, openbaar maken, uitzenden of overdragen voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Executive Business of de houder van het betrokken recht van intellectuele eigendom. De Opdrachtgever mag het materiaal of de informatie van het Pakket, het Lidmaatschap en de Executive Business Service niet aanpassen, wijzigen of aanmaken, of voor enig ander doel aanwenden dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

12.5 Bij overtreding door de Opdrachtgever van de bepalingen van dit artikel is de Opdrachtgever verplicht de daardoor ontstane schade geheel te vergoeden aan Executive Business.

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1 Executive Business verzamelt de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy- en Cookiestatement.

 1. 2 Voorafgaand aan het verstrekken van enige persoonsgegevens dient de Opdrachtgever deze AV alsmede het Privacy- en Cookiestatement van Executive Business te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd. Indien de Opdrachtgever persoonsgegevens aan Executive Business verstrekt zal deze er van uit gaan dat de Opdrachtgever expliciet toestemming heeft gegeven tot verwerking van zijn persoonsgegevens.

13.3 Bij de registratie van het Lidmaatschap dient de Opdrachtgever zijn gegevens te verstrekken. Tot deze gegevens behoren in ieder geval zijn e-mail adres, en in voorkomende gevallen zijn naam, zijn adres en zijn telefoonnummer.

13.4 De Opdrachtgever zal zijn eigen gegevens volledig en waarheidsgetrouw aan Executive Business aanleveren. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de gegevens van een ander Lidmaatschap of persoon aan te leveren. De Opdrachtgever zal evenmin andere leden of personen toestemming geven om zijn Lidmaatschap te gebruiken.

13.5 De Opdrachtgever kan toestemming geven voor het gebruik van zijn gegevens voor nieuwsbrieven van Executive Business. De Opdrachtgever kan op elk moment kenbaar maken dat hij geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen.

13.6 De Opdrachtgever kan Executive Business verzoeken om zijn persoonsgegevens blijvend te doen verwijderen. Executive Business zal aan dit verzoek gehoor geven, tenzij op grond van enig vonnis en/of wettelijke plicht zij hiertoe niet gemachtigd is.

14: Geschillen

14.1 Op alle tussen de Opdrachtgever en Executive Business aangaande Lidmaatschappen en Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Op alle overige rechtsbetrekkingen waarbij Executive Business partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

14.3 De rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit een Aanvraag, Lidmaatschap, Lidmaatschapsbijdrage, Pakket, Executive Business Service en deze AV.

15: Prijsinformatie

15.1 Diensten: vanaf € 17,50 tot € 75,- per uur excl. btw, afhankelijk van de geleverde dienst. Alle diensten worden per uur in stappen van 15 minuten gefactureerd.

15.2 Toeslag

◊ Maandag tot en met vrijdag tussen 18:00u en 22:00u 25%

◊ Maandag tot en met vrijdag tussen 22:00u en 7:00u 50%

◊ Vrijdag 22:00u tot en met maandag 07:00u 50%

◊ Feestdagen 100%

Nieuwjaar Dinsdag, 1 Januari 2019
Goede vrijdag Vrijdag, 19 April 2019
Pasen Zondag, 21 April 2019
Paasmaandag Maandag, 22 April 2019
Koningsdag Zaterdag, 27 April 2019
Bevrijdingsdag Zondag, 5 Mei 2019
O.H. Hemelvaart Donderdag, 30 Mei 2019
Pinksteren Zondag, 9 Juni 2019
Pinkstermaandag Maandag, 10 Juni 2019
Kerstmis Woensdag, 25 December 2019
2de Kerstdag Donderdag, 26 December 2019

EXECUTIVE BUSINESS HEADQUARTERS

Zuwe 19A, 1241 NC Kortenhoef

The Netherlands

Executive Business Luxury Gifts

 1. Partijen

1.1. In deze algemene verkoopvoorwaarden moet onder “Executive Business Luxury Gifts ” verstaan worden Executive Business te Zuwe 19A, 1241 NC te Kortenhoef (K.v.K. Hoofddorp nr.: 342.91.508 ). De “Klant” verwijst naar de vennootschap of de fysieke persoon of de organisatie die een bestelling bij Executive Business geplaatst heeft. De algemene voorwaarden worden, voor zover deze niet reeds aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, op verzoek kosteloos digitaal en/of per post toegezonden. Executive Business is een handelsnaam van Paradigmata Media

Artikel 1: Definities

1.1 Aanvraag: een opdracht, of een daarmee samenhangend verzoek, die Opdrachtgever bij Executive Business ter behandeling voorlegt;

1.2 AV: deze Algemene Voorwaarden van Executive Business met betrekking tot de dienstverlening behorend bij en/of voortvloeiend uit het Lidmaatschap en de Executive Business Service;

 1. 3 Lidmaatschap: het deelnemer schap van de Opdrachtgever waarmee deze toegang krijgt tot (bepaalde, van zijn lidmaatschap afhankelijke delen van de) website www.Executive Business.nl;
 2. 4 Lidmaatschapsbijdrage: de vergoeding die de Opdrachtgever aan Executive Business verschuldigd is voor het Lidmaatschap;

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 Burgerlijk Wetboek tussen de Opdrachtgever en Executive Business met betrekking tot het Lidmaatschap en/of de Executive Business Service;

1.6 Pakket; alle offertes, prijzen, voorwaarden, productinformatie etc. die door Executive Business aan de Opdrachtgever in verband met zijn Lidmaatschap en de Executive Business Service verstrekt;

1.7 Executive Business is de gebruiker van deze AV met betrekking tot haar dienstverlening behorend bij en/of voortvloeiend uit het Lidmaatschap en de Executive Business Service. Executive Business is eveneens verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) met betrekking tot alle persoonsgegevens die door de Opdrachtgever bij registratie van het Lidmaatschap worden verstrekt;

1.8 Executive Business Pas; de ledenpas die Executive Business aan een Opdrachtgever uitgeeft, welke pas dient als bewijs van het Lidmaatschap;

 1. 9 Executive Business Service; de dienstverlening van Executive Business aan de Opdrachtgever behorend bij en/of voortvloeiend uit een Aanvraag.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze AV zijn van toepassing op iedere Aanvraag, het Lidmaatschap, het Pakket, de Executive Business Service, de goederen en de Overeenkomst.

2.2 Door het aangaan van een Lidmaatschap met Executive Business wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met deze AV.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van enige andere derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn ofwel worden vernietigd, dan blijven de overige in deze AV opgenomen bepalingen onverminderd van toepassing. Bij nietigheid of vernietiging van enige bepaling zullen Executive Business en de Opdrachtgever steeds in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling in alle redelijkheid overeen te komen. Bij de vaststelling van de nieuwe bepaling worden doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht genomen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Aan de afbeeldingen zelf kunnen geen rechten worden ontleend, omdat veel artikelen zijn samengesteld uit natuurlijke materialen, dieren en/of door handwerk tot stand is gekomen. Wat ieder artikel in het aanbod uniek maakt. En wat betekent dat er onderling (kleine) verschillen zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De kleuren op uw beeldscherm kunnen afwijken van het product. Deze nuance kan belangrijk zijn bij behang en stoffen. Houdt u hier rekening mee. In de winkel kunt u veel behang en stoffen in het echt zien. Ook bieden we u de mogelijkheid tot het bestellen van een staal.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6 Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

6.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn of haar rekening.

7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. Verzorgingsproducten en interieurparfum;

c. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

e. Voor al het behang, behang wordt altijd op speciaal verzoek voor u besteld en kan daarom niet geretourneerd worden i.v.m. serieproductie en verfbad.

f. Voor alle vloerkleden, deze worden allemaal persoonlijk voor u besteld en kunnen daarom niet geretourneerd worden.

g. Bed- en badtextiel, dekbedden en hoofdkussens.

h. Gordijnstoffen, meubelstoffen en interieurstoffen, deze worden speciaal voor u besteld en worden niet retour genomen.

i. Voor goederen die niet standaard tot het assortiment fysiek in de winkel van Executive Business Luxury Gifts horen, en op verzoek van de consument is / zijn besteld.

j. Voor stalen, dit is een service dienst en wordt voor u aangevraagd bij de desbetreffende leverancier en kan daarom niet geretouneerd worden.

k. Voor advies diensten, die reeds zijn uitgevoerd.

l. Verf

m. Gordijnen en raambekleding.

Artikel 9 – De prijs

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

9.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3 Prijsverhogingen binnen 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan wanneer de inkoopprijs wijzigt.

9.4 Prijsverhogingen vanaf 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan wanneer de inkoopprijs is gewijzigd en:

a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

10.3 De garantie op meubels is conform de algemeen geldende maatstaven. De garantie geldt uitdrukkelijk voor normaal gebruik en geconstateerde fabricage fouten.

Bij gebreken binnen het eerste jaar wordt 100% van het aanschaf bedrag vergoed nadat  de ondernemer in de mogelijkheid is gesteld de klacht op te lossen/verhelpen en dit niet gelukt is. Bij gebreken tussen het eerste en tweede jaar wordt 66.7% van het aanschafbedrag vergoed, nadat de ondernemer in de mogelijkheid is gesteld de klacht te verhelpen of op te lossen en dit niet gelukt is. Tussen het tweede en derde jaar wordt 33.3% van het aanschafbedrag vergoed, nadat de ondernemer in de mogelijkheid is gesteld de klacht te verhelpen of op te lossen en dit niet gelukt is. Na het derde jaar wordt de klacht beoordeeld op service of worden er kosten in rekening gebracht voor het verhelpen van de klacht. Er zal geen geldelijke vergoeding plaats vinden na het derde jaar.

10.4 levende have en planten kennen een garantieperiode van 1 week.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

11.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.7 Indien een project waar goederen voor zijn besteld vertraagd is, dient de klant dit aan de ondernemer kenbaar te maken.

11.8 Wanneer een product of producten waar een aanbetaling op heeft plaats gevonden klaar staat voor uitlevering, en deze goederen door omstandigheden niet kunnen worden uitgeleverd bij de opdrachtgever / koper (omdat bijvoorbeeld een verbouwing uit loopt), is de Executive Business Luxury Gifts gemachtigd per direct 40 % van de totaalsom van de goederen te factureren. De resterende 10 % dient onmiddellijk voldaan te worden na oplevering, dan wel uiterlijk binnen 2 werkdagen. 

11.9 Als levering van de bestelde goederen op verzoek van de klant wordt uitgesteld, is de ondernemer gemachtigd € 100 per maand opslagkosten in rekening brengen. Waarbij de ondernemer de eerste twee maanden uit coulance niet zal factureren. (Maar wel vanaf de derde maand, en zo voort.)  

Artikel 12 – Duurtransacties

12.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.2Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

13.1 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.

13.2 Bij overeenkomst op basis van offerte, met inachtneming van hetgeen over betalingen in artikel 13 en artikel 11 sub 7 staat vermeld, geldt als algemene betalingsconditie:

    bij het geven van de opdracht 50% van de overeengekomen som.

    40% van de overeengekomen som bij aanvoer van de materialen.

    10% onmiddelijk na oplevering, dan wel uiterlijk binnen 2 werkdagen. 

Executive Business Luxury Gifts blijft eigenaar van de geleverde goederen, totdat het volledige restbedrag is voldaan. 

13.3 Indien gewenst en indien het bestelde op voorraad is, kan betaling ook geschieden, direct na het afronden van de bezichtiging. 

13.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

13.5 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

13.6 De kosten die klanten maken wanneer zij betalen per credit card komen voor rekening van de ondernemer. Echter wanneer de aankoop wordt geretourneerd, wordt deze credit card toeslag in mindering gebracht op het te crediteren bedrag.  

Artikel 14 – Klachtenregeling

14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Geschillen

15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikelen die speciaal voor u besteld worden, kunnen niet retour worden genomen.

Denk daarbij aan behang, interieurstoffen, raambekleding, verf, meubels, bed- en badtextiel, hoofdkussen en dekbedden, op maat gemaakte vloerkleden en dergelijke.

Ook teveel besteld behang wordt niet retour genomen. De kleuren op uw beeldscherm kunnen afwijken van het product.

Twijfelt u of een item speciaal voor u besteld wordt en / retour mag worden gestuurd? Stuur ons vooraf een mail voor meer informatie: info@ExecutiveBusiness.nl Op die manier voorkomt u mogelijke teleurstelling achteraf.

Artikelen die standaard deel uit maken van onze collectie kennen over het algemeen een levertijd van 2 a 3 werkdagen en kunnen, indien nodig, retour worden gestuurd.

Artikelen met een langere levertijd (vaak aangeduid met de omschrijving ‘levertijd: binnen een week’) worden wel speciaal voor u besteld. En worden dus niet retour genomen.

Indien een artikel een langere levertijd heeft dan was voorzien, geeft dit niet automatisch het recht om de order te annuleren.

Denk bijvoorbeeld aan levereringen die vertraging oplopen als gevolg douane handelingen als gevolg van de Brexit. Of behang dat op maat wordt gemaakt en om die reden op voorhand een minder concrete levertijd kent. Omdat productie ingepland dient te worden bij de fabriek en de snelheid van levering af hangt van de capaciteit.

Houdt u er bij behang en stoffen rekening mee dat de kleuren van uw beeldscherm kunnen afwijken. Wij bieden een stalenservice voor behang en stof. En hebben ook een winkel waar u materiaal in het echt kunt bekijken alvorens te kopen.

Verzeker en stuur uw pakket aangetekend retour, omdat het risico bij retourzendingen bij de koper ligt. Goederen die deels of geheel beschadigd retour bij ons binnen komen kunnen helaas niet meer verkocht worden. U dient voor een terugbrengafspraak telefonisch contact op te nemen met Executive Business Luxury Gifts. Kosten voor het wegbrengen van het product zijn voor rekening van de klant.

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.